Regulamin korzystania z placu zabaw

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II

W WIELKIM KOMORSKU

1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci szkolnych. Właścicielem placu zabaw jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku.Teren jest monitorowany
2. Z placu zabaw można korzystać wyłącznie w godzinach pracy szkoły (7:00 -16:00).
3. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od lat 3 do lat 10 (klasy 0-III).
4. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli, rodziców lub opiekunów.
5. Dzieci szkolne na terenie placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela.
6. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
o w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,
o zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, dachów domków, zjeżdżalni,
o zabronione jest korzystanie z huśtawek, bujaków przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.
7. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
o zaśmiecania terenu, niszczenia urządzeń zabawowych
o jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach,
o niszczenia i uszkadzania roślinności,
o dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
o zakłócania spokoju i porządku publicznego,
o palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
o wprowadzania zwierząt, rowerów,
o spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
o przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.
8. Ze względów bezpieczeństwa z każdego urządzenia może korzystać ograniczona liczba dzieci.
9. W przypadku, gdy nauczyciel zmuszony jest opuścić miejsce zajęć (np. w przypadku udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej) dzieci schodzą z urządzeń i czekają na nauczyciela w wyznaczonym miejscu.
10. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy zgłaszać do Dyrektora szkoły.
11. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca się woźnemu zatrudnionemu w placówce.
12. W czasie trwania zajęć szkolnych uczniowie szkoły i oddziału przedszkolnego mają pierwszeństwo w korzystaniu z placu zabaw. Wyklucza się udział osób postronnych w równoczesnym korzystaniu z uczniami z placu zabaw.
13. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów i dzieci znajdujących się na placu zabaw.
14. Szkoła nie ponosi także odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozaszkolnych, które korzystać będą z placu zabaw w trakcie zajęć lekcyjnych.
15. W przypadku nie przestrzegania regulaminu, za uszkodzenia znajdującego się sprzętu finansową odpowiedzialnością obciążony zostanie użytkownik.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2015 r.
Regulamin zatwierdził Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content