Regulamin wynajmu sali gimnastycznej

REGULAMIN WYNAJMU
SALI GIMNASTYCZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II
W WIELKIM KOMORSKU

§ 1
Regulamin określa zasady korzystania w celach sportowych, w czasie pozalekcyjnym, z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku oraz z urządzeń będących na wyposażeniu tej sali. Korzystanie z sali sportowej odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i w zakresie uzgodnionym z dyrektorem szkoły.
§ 2
W godzinach od 8.00 do 16.00 sala gimnastyczna udostępniona jest na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego i innych zadań statutowych dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku. W pozostałych godzinach pomieszczenia kompleksu sportowego udostępniane są dla zainteresowanych osób fizycznych i podmiotów prawnych.
§ 3
Całodniowe udostępnianie pomieszczeń sali gimnastycznej możliwe jest w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.
§ 4
1. Nieodpłatnie z sali gimnastycznej korzystać mogą:
a) dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy Warlubie pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna będącego osobą dorosłą,
b) członkowie klubów sportowych, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Warlubie pod nadzorem instruktora lub opiekuna,
c) nieodpłatnie (za zgodą dyrektora) z sali gimnastycznej mogą korzystać także inne jednostki organizacyjne gminy w celu przeprowadzenia imprez kulturalnych i edukacyjnych, spotkań, zawodów sportowych i zebrań,
d) inne grupy, organizacje, jednostki korzystające z sali gimnastycznej na zaproszenie Wójta Gminy Warlubie.

§ 5
Zajęcia w sali gimnastycznej mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej (kierownika grupy), prowadzącego zajęcia nauczyciela, trenera lub osoby wyznaczonej przez Radę Rodziców. Dzieci szkolne oraz młodzież gimnazjalna mogą korzystać z sali sportowej wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
§ 6
Do kontaktów z dyrektorem szkoły grupa zorganizowana wybiera kierownika grupy, który w ich imieniu zgłasza dyrektorowi zamiar udziału w zajęciach na sali gimnastycznej i podpisuje wniosek o wynajęcie sali gimnastycznej.
Zamiar udziału w zajęciach na sali gimnastycznej zgłaszać może również instruktor lub opiekun grupy, pełniący rolę kierownika grupy.
§ 7
Do obowiązków kierownika grupy należy:
1) zapoznanie grupy z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu,
2) każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń sali, sanitariatów, szatni i korytarzy w obrębie sali oraz urządzeń znajdujących się w nich,
3) zgłaszanie wszelkich uwag dyrektorowi szkoły lub pracownikom obsługi obiektu sportowego,
4) sprawdzenie wyposażenia grupy we właściwy strój sportowy,
5) przebywanie z uczestnikami i nadzorowanie przebiegu zajęć,
6) ponoszenie finansowej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze zniszczeń i kradzieży
7) kontaktowanie się z dyrektorem szkoły.
Zamiar udziału w zajęciach na sali gimnastycznej zgłaszać może również instruktor lub opiekun grupy, pełniący rolę kierownika grupy.
§ 8
Udostępnienie sali sportowej dokonuje się na podstawie podpisanego wniosku o wynajęcie sali gimnastycznej.
We wniosku o wynajęcie sali gimnastycznej kierownik grupy przedstawia następujące dane:
1) imię i nazwisko osoby opiekuna lub kierownika grupy,
2) adres zamieszkania,
3) numer dowodu osobistego,
4) numer telefonu kontaktowego,
5) dokładny termin wynajmu,
6) liczbę uczestników zajęć sportowych.
§ 9
Po spełnieniu warunków określonych w par. 8 niniejszego regulaminu oraz braku innych przeciwwskazań dyrektor szkoły powinien udostępnić obiekt.

§ 10
Osoby, którym udostępnia się salę korzystają z własnego sprzętu sportowego (piłki halowe, piłki siatkowe i koszykowe itp.). Dyrektor szkoły nie ma obowiązku udostępnienia sprzętu sportowego znajdującego się na wyposażeniu szkoły.
§ 11
Wszystkie osoby korzystające z sali gimnastycznej mają obowiązek posiadać strój sportowy i zmienne obuwie sportowe o jasnej podeszwie (obuwie halowe).
§ 12
Korzystanie z urządzeń sportowych oraz zaplecza sali gimnastycznej może się odbywać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia lub opiekuna grupy.
§ 13
Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wskazana może kontrolować wszystkie prowadzone na sali zajęcia, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – przerwać zajęcia i zakazać korzystania z sali gimnastycznej
§ 14
1. Korzystający z sali gimnastycznej odpowiadają za jej właściwy stan do chwili ukończenia zajęć sportowych i są zobowiązani do przestrzegania na jej terenie porządku i poszanowania innych osób.
2. O zakończeniu zajęć, kierownik grupy każdorazowo informuje dyrektora szkoły lub osobę przez dyrektora wskazaną.
3. W przypadku dokonania zniszczeń na sali sportowej w trakcie prowadzonych zajęć, osoba prowadząca zajęcia niezwłocznie informuje dyrektora szkoły lub osobę przez dyrektora wskazaną.
§ 15
Za szkody wynikłe w trakcie zajęć w obiekcie sportowym ( sala gimnastyczna szatnie, sanitariaty, korytarze) ponoszą odpowiedzialność uczestnicy zajęć oraz prowadzący zajęcia.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zwrócić się o poniesienie kosztów naprawienia szkód do Wójta Gminy. W szczególności dotyczy to przypadków, gdy szkody powstały w trakcie ćwiczeń przez młodzież szkolną lub gimnazjalną.
§ 16
Za rzeczy oraz przedmioty wartościowe pozostawione w obiekcie jego zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
§ 17
Przebywającym na terenie kompleksu sportowego nie wolno:
– palić papierosów, wnosić i pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających, itp.
– posiadać broni i innych materiałów lub narzędzi niebezpiecznych,
– wprowadzać zwierząt,
– wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej,
– uruchamiać i używać sprzętu sportowego bez zgody właściciela obiektu,
– wchodzić na płytę boiska bez pozwolenia kierownika grupy lub pracownika obsługi sali.
§ 18
Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich osób uczestniczących w zajęciach sportowych w sali sportowej oraz korzystających z urządzeń znajdujących się w sali.
§ 19
Podpisanie wniosku o wynajęcie sali gimnastycznej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
§ 20
W zakresie nieunormowanym niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content