KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

UDZIAŁ W PROJEKCIE „Kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w Powiecie Świeckim – szansą na sukces edukacyjny”

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: „Wysoka jakość systemu oświaty”
Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym Projektu jest: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Świeckim, poprzez stworzenie w okresie od sierpnia 2013 do lipca 2015 roku Rocznych Planów Wspomagania, spójnych z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

W ramach projektu realizowane będą następując zadania:
• przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w każdej szkole/przedszkolu w oparciu o jedna ofertę doskonalenia na dany rok szkolny
• opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Wspomagania
• utworzenie czterech tematycznie różnych sieci współpracy i samokształcenia

Wsparcie przyznawane jest szkołom i przedszkolom w formie przygotowania i pilotażowego wdrożenia Powiatowego Programu Wspomagania, a także kadrze kierowniczej oraz nauczycielom poprzez umożliwienie udziału w formach doskonalenia dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb szkoły/przedszkola, uczestnictwo w utworzonych sieciach współpracy i samokształcenia.

1 października 2013 odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej w związku z przystąpieniem do tego projektu.

29 października 2013 zespół zadaniowy wypracował Roczny Plan Wspomagania Szkoły w obszarze: „Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną”.

plakat

 

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content