Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników niepedagogicznych  

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników niepedagogicznych

 • 1. Informacje ogólne
 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych i dotyczy organizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć opiekuńczo – wychowawczych w klasach I-III, konsultacji, podejmowania czynności higieniczno-sanitarnych do wszystkich zajęć i kontaktów z osobami trzecimi.
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych.
 3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 4. Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i powinni unikać przychodzenia do pracy.
 5. Przed rozpoczęciem zajęć po raz pierwszy każdy uczeń przynosi wypełnioną przez rodzica ankietę, zgodę na pomiar temperatury oraz podpisane stosowne oświadczenia – załącznik 1a
 • 2. Sposób organizowania zajęć rewalidacyjnych
 1. Uczniowie z orzeczeniami PPP mogą brać udział w zajęciach rewalidacyjnych z nauczycielem specjalistą.
 2. Dyrektor przygotowuje harmonogram zajęć rewalidacyjnych obowiązujący od 18 maja 2020r.
 3. Wymagane jest zachowanie 2m dystansu społecznego między uczniem a nauczycielem.
 4. W przypadku, gdy na zajęciach jest więcej niż jeden uczeń wymagane jest zachowanie odstępu 1,5 m pomiędzy stolikami.
 • 3. Sposób organizowania zajęć dla klas I-III
 1. Od 25 maja uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.
 2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2, z zastrzeżeniem ust. 6. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
 3. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m. Na każdego ucznia ma przypadać jedna ławka szkolna.
 4. Jeżeli istnieją ku temu możliwości kadrowe, do jednej grupy uczniów przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 5. Jeżeli istnieją ku temu możliwości lokalowe jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 6. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.
 7. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. Każdy uczeń przynosi jedzenie i picie we własnym zakresie.
 10. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 11. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 12. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 14. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 15. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 16. Zabrania się korzystania z placu zabaw.
 17. Zabrania się organizowania wyjść poza teren szkoły – w tym zwłaszcza spacerów, czy wycieczek.
 • 4. Konsultacje
  1.Dyrektor przygotowuje harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej, obowiązujący od 25 maja 2020 r. oraz harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych dla wszystkich uczniów obowiązujący od 1 czerwca 2020 r.
  2.Podczas konsultacji grupowej w sali może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę uczniów – nie więcej niż o 2, z uwzględnieniem następujących zasad:

  1. 4 m² sali musi przypadać na jedną osobę;
  2. wymagane jest zachowanie 2m dystansu społecznego między uczniami oraz między uczniami a nauczycielem;
  3. wymagane jest zachowanie odstępu 1,5 m pomiędzy stolikami uczniów w czasie konsultacji.
 1. Podczas konsultacji indywidualnych wymagane jest zachowanie 2m dystansu społecznego między uczniem a nauczycielem.
 • 5. Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych do wszystkich zajęć
 1. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do budynku szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
 2. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania (po wyjściu każdego ucznia z zajęć indywidualnych, a w przypadku zajęć dla klas I-III co trzy godziny) powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień, zawieszonym na tablicy ogłoszeń.
 3. Pracownicy obsługi usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.
 4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Nauczyciele co najmniej raz dziennie przypominają uczniom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 6. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 7. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy.
 8. Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 9. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • 6. Kontakt z osobami trzecimi
 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 3. Rodzice przyprowadzający i odbierający dziecko do szkoły czekają przed prawym wejściem głównym. Tam dziecko zostanie wpuszczone do szkoły przez pracownika. Czekający rodzice przestrzegają zasady, iż jeden rodzic z dzieckiem może przebywać w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, zachowując wszelkie środki ostrożności, jak osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 4. Nauczyciele mają prawo za zgodą rodziców, dokonywać pomiaru temperatury ciała uczniów przed wejściem do budynku.
 5. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. listonoszem, kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 metrów, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
 6. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one zmieniane często. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 • 5. Pozostałe regulacje
 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałanie COVID-19 będą przekazywane rodzicom za pośrednictwem strony internetowej szkoły i i-dziennika.
 2. Na tablicy informacyjnej szkoły znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych uczniów.
Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content