Procedury na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby w Oddziałach Przedszkolnych

1. Cele procedury:
Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku.
2. Kogo dotyczy procedura (zakres procedury).
Niniejsza procedura dotyczy:
• wszystkich pracowników Szkoły świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.
• rodziców (prawnych opiekunów),
• dzieci.

3. Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki
1) Dyrektor szkoły wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę w normalnym trybie – tj. na terenie szkoły.
2) W przypadku uruchomienia 2 grup jeden z pracowników obsługi będzie wyznaczony jako pomoc nauczyciela do grupy B.
3) Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą,
a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.
4) Na terenie placówki dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa.
5) Pomoc nauczyciela odbiera dziecko od rodzica w wyznaczonym miejscu, przebiera je w szatni i odprowadza do sali zajęć.
6) Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp., nie są wpuszczani na teren placówki.
7) Pracownicy zachowują odstęp minimum 1,5 metra od siebie.
8) Na teren przedszkola nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu przebywania na terenie placówki.

4. Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy
1) W trakcie wykonywania pracy każdy pracownik może skorzystać ze środków ochrony indywidualnej w postaci gumowych rękawiczek, maseczek, fartuchów z długim rękawem oraz przyłbic.
2) Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe zostają wyrzucone do kosza na śmieci, przyłbice zdezynfekowane.
3) Fartuchy i maseczki muszą być codziennie prane w temperaturze min.60 stopni przez pracowników obsługi.
4) Łazienki przedszkola wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk.
5) Przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu pracownicy zobowiązani są do umycia i zdezynfekowania rąk oraz do ich regularnego mycia w ciągu dnia.
6) Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk.
7) Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazienkach.
8) Nauczyciele i pomoce nauczycieli zachowują dystans społeczny między sobą,
w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.
9) Pracownicy kuchni, konserwator nie może kontaktować się z dziećmi oraz z nauczycielami i pomocami nauczycieli.

5. Organizacja opieki w placówce
1) Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele i pomoc nauczycieli.
2) W grupie może przebywać do 12 dzieci, nauczycielka i pomoc nauczyciela.
3) Z sali należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować lub uprać – pluszowe zabawki, puzzle. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
4) Na terenie przedszkola znajduje się minimum 1 termometr bezdotykowy, który będzie dezynfekowany po użyciu w danej grupie.
5) Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
6) Na boisko grupy dzieci wychodzą w różnych godzinach, aby nie spotykały się ze sobą poszczególne grupy.
7) Ograniczenie przebywania osób trzecich na terenie placówki do minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
8) Ławkina boisku szkolnym należy regularnie czyścić z użyciem detergentu i dezynfekować.
9) Plac zabaw wyłączony jest z użytkowania, woźny zabezpiecza go przed używaniem.

6. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadania:

Dyrektor:
1) Odpowiedzialny jest za wdrożenie procedury, zapoznanie z nią pracowników
i rodziców.
2) Opracowuje grafik pracy na terenie przedszkola w czasie pandemii.
3) Wyznacza pomieszczenie w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (pomieszczenie świetlicy).
4) Wyznacza osobę odpowiedzialną za umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu Procedury na wypadek zagrożenia COVID – 19 i numerów telefonów do Organu Prowadzącego, Kuratora Oświaty, Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świeciu.
5) Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami.
6) Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
7) Kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka.
8) Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika.
9) Współpracuje ze służbami sanitarnymi.
10) Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
11) Zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę Ci sami opiekunowie.

Nauczyciele:
1) Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia do sali do chwili odebrania przez rodziców lub osobę upoważnioną.
2) Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują
w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
3) Nie organizują wyjść poza teren placówki, np. spaceru na wieś.
4) Wietrzą salę, w której organizują zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzą gimnastykę w ciągu dnia przy otwartych oknach.
5) Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
6) Organizują pokaz właściwego mycia rąk. Przypominają i dają przykład mycia rąk.
7) Dzieci do lat 6 nie dezynfekują rąk środkami do dezynfekcji.
8) Nie organizują większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
9) Informują dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci.
10) Zgłaszają rodzicom telefonicznie niepokojące objawy u dziecka oraz obligują rodzica do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki.
11) Nauczyciele i pomoce nauczycieli zachowują dystans społeczny między sobą,
w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.

Rodzice:
1) Przyprowadzają do placówki dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2) Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii – np. katar, kaszel – oraz niemożności stwierdzenie z całkowitą pewnością, iż powyższe objawy nie są skutkiem zakażenia wirusem, w czasie trwania epidemii nie będą brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące występującej u dziecka alergii.
3) Przyprowadzają/ odbierają dziecko do/z przedszkola tylko osoby zdrowe.
4) Przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców min. 2m
5) Rodzice nie mogą przebywać w budynku szkoły. Na kolejność wejścia dziecka do placówki oczekują przed bocznym wejściem do budynku.
6) Wyposażają swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Maseczkę dziecka rodzice zabierają ze sobą ściągając ją przed wejściem.
7) Wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przy wejściu do przedszkola oraz jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
8) Nie posyłają dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
9) Nie pozwalają dziecku na zabieranie do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
10) Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślają, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem
i nie podawać ręki na powitanie.
11) Zwracają uwagę na odpowiedni sposóbzasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Dają dobry przykład.

Pomoce nauczyciela:
1) Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.
2) Systematycznie dezynfekują zabawki, przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze. Myją poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci
i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), dezynfekują kurki przy kranach.
3) Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
4) Stosują się do wytycznych zawartych w instrukcji dezynfekcji sprzętów.
5) Przygotowują wyznaczone przez dyrektora pomieszczenie przeznaczone do izolowania osoby u której stwierdzono objawy chorobowe.
6) Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów.
7) Pracują w rękawiczkach.
8) Nauczyciele i pomoce nauczycieli zachowują dystans społeczny między sobą,
w każdej przestrzeni placówki min. 1,5 m.

7. Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.
1) Na teren budynku przedszkola wpuszczane jest tylko dziecko.
2) Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do punktu odbioru – wiatrołap przy wejściu do budynku przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.
2) Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani żadnych innych przedmiotów.
3) Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do przedszkola zdezynfekowało ręce
a następnie odprowadza je do szatni, a po przebraniu się do sali, w której dziecko będzie przebywało.
4) Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci
z różnych grup nie stykały się ze sobą.
5) W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych
u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje
o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
6) Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
7) Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.

8. Zasady wyjścia na zewnątrz:
1) Oddziały przedszkolne nie będą organizowały wyjść poza teren placówki.
2) W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą mogły korzystać z boiska.
3) Ławki i bramki na boisku na zakończenie każdego dnia pracy są dezynfekowane.

9. Szczegółowe zasady dotyczące gastronomii:
1) Oddziały przedszkolne zapewniają wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
2) Pracownicy stołówki zobowiązani są do utrzymywania wysokiej higieny, mycia
i dezynfekcji stanowiska pracy, opakowań produktów i sprzętu kuchennego.
3) Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
• Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
• Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne.
• Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać
w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie.
• Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola.
• Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze co najmniej 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
4) Posiłki dla dzieci wydawane są w stołówce tak, aby pracownicy stołówki nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci.
• Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu
w temp. minimum 60 stopni lub je wyparzać.
• Obiady nalewają pracownicy stołówki i opuszczają pomieszczenie.
• Pomoc nauczyciela przyprowadza dzieci do stołówki i sprawuje opiekę nad dziećmi.
• Grupy jedzą posiłki o różnych godzinach, tak, aby pomiędzy poszczególnymi grupami była możliwość dezynfekcji stołów i krzeseł.

10. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów
1) Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie z wytycznymi zawartymi GIS.
2) Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będącego wyposażeniem oddziałów przedszkonych.
3) Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji.

11. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19:
1) W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone
w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (oraz przed wejściem do pomieszczenia).
2) W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
3) Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
4) Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
5) W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
6) Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
7) Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
8) Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu
z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
9) Rodzice izolowanego dziecka, odbierają dziecko z przedszkola przy tylnych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
10) Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał
i poruszało się dziecko z objawami chorobowymi.
11) Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawanych.
12) W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną
o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
13) Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
14) Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte
i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
15) Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
16) Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
17) Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
18) W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników
o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała
w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.12. Przepisy końcowe
1) Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorskuod dnia 6 maja 2020 do czasu ich odwołania.
2) Wszyscy pracownicy zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.

Procedury mogą ulec aktualizacji na wniosek dyrektora w porozumieniu z nauczycielkami w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku w sytuacji zmian aktów prawnych.


Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content