Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w klasach I-III

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku informuje, że od 25 maja istnieje możliwość skorzystania w szkole z zajęć opiekuńczo-wychowawczych (świetlicowych) dla uczniów z klas I- III, których rodzice/ opiekunowie prawni nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem. Udział w zajęciach nie zwalnia dziecka z obowiązku realizacji podstawy programowej realizowanej zdalnie. 
Obowiązują formy indywidualne w zakresie dowożenia i wyżywienia. 
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w placówce obowiązywać  będą szczegółowe procedury reżimu sanitarnego zgodne z wytycznymi  GIS, MEN  oraz MZ. Zainteresowani rodzice zobowiązani są do wysłania informacji  poprzez i-dziennik do dyrektora szkoły do 21 maja do godz.15.00

Emilia Kaliszewska

Wytyczne GIS, MZ i MEN – link do strony gov.pl

Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_szkół_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna – plik pdf

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content