DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkomorsk.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2010-03-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2021-03-30
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  • Brak transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.  
  • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2021-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Dariusz Adwent, adres e-mail: admin@spkomorsk.pl

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres: admin@spkomorsk.pl.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku mieści się w głównym budynku (tzw. stara część), do którego dobudowana została sala gimnastyczna połączona z głównym budynkiem holem, wzdłuż którego umieszczono oddziały przedszkolne, pomieszczenia gospodarcze, sanitarne oraz świetlicę. 

Do głównego budynku od ul Grudziądzkiej prowadzą dwa wejścia. Ponadto istnieją dodatkowe dwa wejścia do nowej części szkoły, tj. boczne, służące jako wejście do oddziałów przedszkolnych oraz tylne, które prowadzi na boisko mieszczące się za szkołą.

Dostosowanie schodów

Schody nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostępność pochylni

Brak pochylni.

Dostępność platform

Brak dostępu do platform.

Dostępność informacji głosowych

Brak dostępu do informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak dostępu do pętli indukcyjnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku może wejść osoba z psem przewodnikiem/asystentem.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Szkoła zapewnia kontakt telefoniczny, korespondencyjny, komunikację audiowizualną z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, przesyłanie faksów.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content