Moja przyszłość w moich rękach

Od października 2020 r. Gmina Warlubie rozpoczyna realizację projektu „Moja przyszłość w moich rękach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu to 262 928,75 zł, a dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 249 772,75zł. Pozostałe środki, w kwocie 13 156,00 zł, stanowią wkład własny Gminy Warlubie, wniesiony w formie najmu sal dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu.
Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów (technologia informacyjno- komunikacyjna – TIK i języki obce) i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności, pracy grupowej), w tym rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi u 182 uczniów; wzrost kompetencji zawodowych u 20 nauczycieli.
W ramach projektu zrealizowane będą zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: język angielski zakończony egzaminem zewnętrznym, informatyka zakończona modułowym egzaminem zewnętrznym, robotyka, programowanie oraz zajęcia kształtujące i rozwijające u uczniów/nic umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy. Nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie: wykorzystania technologii TIK w dydaktyce.
W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w pomoce i sprzęt TIK niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych i efektywnych zajęć.
Projekt realizowany jest od 1 września 2020 roku (rekrutacja) do 18 czerwca 2021 roku we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Warlubie.
Dodatkowym atutem realizacji projektu jest zakup pomocy dydaktycznych (roboty do nauki robotyki i programowania), wyposażenia elektronicznego (monitor dotykowy, urządzenie wielofunkcyjne) i mobilnych pomocy dydaktycznych do zajęć z zakresu TIK (laptopy i tablety).
Zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie (wykorzystywane do działalności statutowej szkół), będą do dyspozycji kolejnych roczników uczniów oraz nauczycieli do prowadzenia zajęć w następnych latach. Dodatkowe kwalifikacje nauczycieli, zakupiony sprzęt i pomoce poprawią jakość oferty edukacyjnej szkół gminnych oraz wpłyną na trwałość efektów projektu.
Informacji nt. Projektu udzielają również szkoły gminne i SAPO Warlubie.
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku realizowane są zajęcia:
1. zajęcia z j. angielskiego zakończone egzaminem TELC/TOEIC -100 godz. na grupę – 1 grupa
2. robotyka w wymiarze 30 godz. na grupę – 2 grupy
3. programowanie w wymiarze 30 godz. na grupę – 2 grupy
4. akademia kreatywności – zajęcia rozwijające umiejętności uniwersalne i kompetencje społeczne w wymiarze 30 godz. na grupę – 4 grupy.

regulamin projektu

umowa z rodzicem na uczestnictwo

klauzula RODO

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content