Rzecznik Praw Ucznia

Funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku
pełni pani mgr Ewa Wrzeszczyńska

Regulamin funkcjonowania Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia.

I. Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:

Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991 r.  (Dz. U. Nr 120, poz. 526, 527).

USTAWA  z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe

II. Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, wynikających bezpośrednio z regulaminów wewnątrzszkolnych, Statutu Szkoły i Konwencji o prawach dziecka.

III. Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje nauczyciel, wybrany na drodze tajnego głosowania i który wyrazi zgodę na pełnienie tej funkcji.

IV. Zasady działania Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:

 1. Rzecznik pełni dyżury, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z interesantem.
 2. Uczniowie zgłaszają naruszenie swoich praw osobiście.
 3. Rzecznik wysłuchuje ucznia i sporządza notatkę z rozmowy.
 4. Po rozpoznaniu sprawy, na prośbę wydaje opinię pisemną, czy zostały naruszone prawa ucznia i przekazuje informację o naruszeniu praw dyrektorowi szkoły.
 5. Może być mediatorem między stronami.
 6. Pytania i wnioski uczniowie mogą kierować do Rzecznika za pośrednictwem skrzynki pytań i wniosków. Każde pytanie lub wniosek muszą być podpisane przez ucznia.
 7. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.
 8. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.

V. Zadania Rzecznika Praw Ucznia:

 1. Zapoznawanie i propagowanie praw ucznia.
 2. Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 3. Mediacja między stronami konfliktu.
 4. Rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów.
 5. Ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, pedagogiem szkolnym i Samorządem Uczniowskim.
 6. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 7. Zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców, nauczycieli.
 8. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
 9. Wnioskowanie w sprawie zawieszenia kar i udzielanie poręczeń w wypadku ciężkiego naruszenia przepisów wynikających ze Statutu Szkoły i powszechnie przyjętych norm współżycia w społeczeństwie.

VI. Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy:

 1. Znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji o prawach dziecka.
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 3. Interwencja w razie naruszania praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 5. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia.
 6. Składanie dyrektorowi szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu.
 7. Składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdań ze swojej działalności na koniec każdego semestru.
 8. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 9. Kontrola realizacji spraw spornych.

VII. W sprawach spornych ustala się następujący sposób postępowania:

 1. Sytuacje konfliktowe powinny być rozwiązywane przy współdziałaniu wszystkich zainteresowanych stron.
 2. Spory rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia, wzajemnego poszanowania stron.
 3. Wszystkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 4. Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie. W przypadku niemożności załatwienia sprawy w powyżej opisany sposób, decyzję w sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

VIII. Tryb postępowania w kwestiach spornych „nauczyciel – uczeń”:

 1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 2. Podjęcie mediacji ze stronami.
 3. W razie braku rozstrzygnięcia sporu, odwołanie się do Rady Pedagogicznej.
 4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu, wystąpienie do dyrektora szkoły o podjęcie decyzji.

Strony internetowe:

Ministerstwo Edukacji Narodowej – www.men.gov.pl

Społeczny Rzecznik Praw Ucznia – pan Maciej Osuch – www.maciekosuch.com  

Rzecznik Praw Dziecka – pan Marek Michalak – www.brpd.gov.pl

Pamiętaj!  Nie jesteś sam. Nie zamykaj się ze swoim problemem. Dla mnie jesteś najważniejszy i dołożę wszelkich starań, by rozwiązać Twój problem.

 A jeśli masz problem, z którym sobie nie radzisz i nie chcesz powiedzieć, zadzwoń pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

PRAWA UCZNIA

 •  prawo do nauki,
 •  prawo do wychowania w rodzinie,
 •  prawo do wychowania bez przemocy,
 •  prawo do informacji,
 •  prawo do swobody myśli, sumienia religii,
 •  prawo do swobody wypowiedzi.

Natomiast prawami ściśle wynikającymi  z obowiązku szkolnego i z nim związanymi są prawo do:

 1. zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów,
 2. zapoznania się z systemem oceniania i oceny zgodnie z jego założeniami,
 3. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
 4. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
 5. życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania, 
 6. rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz
 7. powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,
 8. odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii,
 9. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce
 10. korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej i psychologicznej,
 11. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i świetlicy  tak podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych,
 12. uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły.  

Przykładowy wniosek do Rzecznika

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content