Program Wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.JANA PAWŁA II W WIELKIM KOMORSKU

WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II
W WIELKIM KOMORSKU

Jesteśmy szkołą wysokiej jakości, gdzie wszyscy (nie tylko uczniowie) nieustannie się uczą.
Nauczyciele mają zapewnione warunki do podnoszenia kwalifikacji i wprowadzają innowacje pedagogiczne.
Dobre warunki dydaktyczne i bazowe (sala gimnastyczna, informatyczna, plac zabaw) sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi ucznia.
Szkoła jest wspólnotą uczniów, nauczycieli i rodziców. Jest przyjazna dla uczniów, aktywizująca dla nauczycieli, którzy rozwijają samodzielność uczniów, przekazują im swoją wiedzę oraz przygotowują do korzystania z informacji. Prowadzi wiele atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych. Szkoła zapewnia i rozwija opiekę pedagogiczno-psychologiczną.
Dobre stosunki interpersonalne między wszystkimi podmiotami życia szkolnego są wynikiem sprawnej organizacji i pozytywnego klimatu szkoły.
Szkoła rozbudza ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące. Dopinguje do różnorodnych twórczych inicjatyw, kształtuje poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki oraz uczy obiektywnej oceny własnych poczynań. Przyjazna uczniom, wolna od przemocy rówieśniczej zapewnia bezpieczeństwo i właściwą atmosferę podczas pobytu dziecka w szkole, rozwija umiejętność pracy w zespole oraz wpaja zasady tolerancji. Daje uczniom i ich rodzicom czytelną ocenę osiągnięć i wysiłków, pobudzając do dalszego rozwoju umiejętności i zainteresowań. Szkoła integruje środowisko lokalne i współpracuje z różnymi instytucjami wspomagającymi jej działania. Szkoła wspomaga rodziców w procesie wychowawczym, kształtuje między innymi szacunek dla dziedzictwa kulturowego narodu, regionu, oraz postawy patriotyczne. Rodzice czynnie angażują się w życie szkoły, wspomagając działania nauczycieli.
My nauczyciele i wychowawcy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku współtworząc wraz z rodzicami i uczniami społeczność szkolną za najważniejsze w naszej pracy uznajemy:
 tworzenie klimatu wzajemnego szacunku, w którym każdy doświadcza uczciwości, odpowiedzialności i wsparcia z jednoczesnym poszanowaniem godności, własnej wartości i indywidualności
 tworzenie warunków i dbałość o edukację najwyższej jakości, która przez rozwój ciekawości poznawczej, przedsiębiorczości pozwoli na integrację ze wszystkimi aspektami programu szkoły
 troskę o rozwój warsztatu pracy, wzbogacenie szkolnych zasobów pomocy dydaktycznych potrzebnych do lepszego poznania świata przez naszych uczniów
 wychowanie w poczuciu tożsamości, głębokiej więzi i szacunku dla historii i tradycji, środowiska lokalnego, regionu kociewskiego i naszej Ojczyzny
Jesteśmy pełni nadziei, że nasi wychowankowie kończąc naszą Szkołę posiądą umiejętności w zakresie:
 rozwiązywania problemów w sposób twórczy i odpowiedzialny
 pracy zespołowej, gotowości do podejmowania inicjatyw i kulturalnego zachowania się nie tylko w życiu codziennym, ale także dorosłym
 nauczenia się uczenia (planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się)
 harmonijnego współdziałania i komunikowania się w zespole
 posługiwania się współczesnymi środkami mediów

Oczekujemy zaangażowania się w życie szkoły nauczycieli, uczniów i ich rodziców, które pozwoli na realizację wysokich oczekiwań związanych z wykorzystaniem swoich możliwości, predyspozycji i zainteresowań.

„Chcemy, aby nasi uczniowie dzisiaj wiedzieli co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze”

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II
W WIELKIM KOMORSKU

Misją naszej Szkoły jest wyposażenie absolwenta w taki zasób wiedzy i umiejętności, który pozwoli mu na kontynuację nauki na dalszych etapach nauczania oraz twórcze, satysfakcjonujące życie w społeczeństwie i zjednoczonej Europie.
W swojej działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej kierujemy się dobrem ucznia i jego indywidualnymi potrzebami ( również specyficznymi potrzebami edukacyjnymi).
Jesteśmy Szkołą, która opiera swoje działania na wartościach ogólnie przyjętych i akceptowanych przez wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców:
Wychowujemy w prawdzie, zapewniamy bezpieczeństwo, dbamy o jakość dającą zadowolenie uczniom i pracownikom.
Prawda pomaga widzieć nam świat takim, jakim jest, dzięki niej możemy postępować zgodnie z przyjętymi normami, co zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa oraz pozwala kierować swoim rozwojem tak, aby być zadowolonym z osiągnięć.
Nasze atuty to: kompetencje, rzetelność, zaangażowanie oraz szacunek dla osobistego rozwoju każdego dziecka.
Nasze wartości to:
Jakość – to osiągnięcie najlepszych (na miarę naszych możliwości) wyników w pracy i nauce. Wpływa to na zadowolenie i rozwój osób i szkoły.
Prawda – to, co jest rzeczywiste. Reguluje nasze postępowania.
Bezpieczeństwo – to przestrzeganie ustalonych zasad postępowania. Służy zdrowiu i lepszemu samopoczuciu.
Wzajemny szacunek i tolerancja – to akceptacja dla szeroko rozumianej odmienności drugiego człowieka. Poprawia klimat życia, zwiększa poczucie akceptacji uczniów, wychowanków w społeczności szkolnej.
Nadrzędnym celem kształcenia i wychowania jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, uwzględniające jego potrzeby psychiczne, emocjonalne, edukacyjne i zdrowotne.
Dokonuje się ono poprzez wyposażenie i kształtowanie u uczniów różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków. Okres szkolny to czas, w którym należy przygotować dziecko do roli ucznia, do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie, do podejmowania zadań z różnych obszarów działalności człowieka, a także do uczenia się na wyższych etapach kształcenia.
Praca wychowawcza jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela i stanowi jedno z podstawowych zadań szkoły.
W naszej pracy program wychowawczy dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, a także środowiska, w którym żyjemy. Jego istotnym uzupełnieniem jest Szkolny Program Profilaktyki. Szkoła posiada również Statut oraz Szkolne procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów. Działania wychowawcze szkoły są jednolite i spójne.
Szkolny Program Wychowawczy jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.

Nasza Szkoła jest:
 bezpieczna
 czysta
 dobrze wyposażona ( oddział przedszkolny, biblioteka, pracownia komputerowa, stołówka, świetlica, sala gimnastyczna, plac zabaw, tablice interaktywne w klasach I-III, telewizory)
Jesteśmy Szkołą, która:
 dba o bezpieczeństwo
 zna każdego ucznia i jego środowisko rodzinne, co umożliwia dobrą współpracę
 dba o podmiotowe relacje między nauczycielami – uczniami – nauczycielami
 pełni kulturotwórczą rolę w środowisku
 umożliwia rozwój każdego ucznia na miarę jego możliwości, promując uczniów zdolnych i wspiera ucznia z trudnościami
 dba o jakość pracy, podnoszenie jej efektywności
 uczy odpowiedzialności, tolerancji i uczciwości
 kształtuje postawy patriotyczne, obywatelskie, rodzinne i ekologiczne
 gwarantuje wysoki poziom wiedzy i rozwój zainteresowań

W naszej Szkole są sympatyczni i dobrze wykształceni nauczyciele, troskliwi pracownicy obsługi.

Współpraca z rodzicami

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku są najważniejszymi partnerami w pracy wychowawczej szkoły.
Powierzają swoje dziecko szkole w celu kształcenia go i wychowania.
Decydują we wszystkich sprawach dotyczących swoich dzieci, kierując się miłością i dobrem dziecka.
Zaspokajają potrzeby materialne i emocjonalne swojego dziecka.
Ponoszą odpowiedzialność za jego zdrowie, rozwój i przygotowanie do dorosłego życia.

Formy współdziałania szkoły i rodziców

 Spotkania z wychowawcami i innymi nauczycielami uczącymi – podczas szkolnych zebrań.
 Indywidualne kontakty rodziców z wychowawcami i nauczycielami uczącymi – podczas zebrań klasowych lub w czasie konsultacji i dyżurów.
 Udział rodziców w uroczystościach klasowych i szkolnych oraz lokalnych.
 Działalność rodziców w Szkolnej Radzie Rodziców.
 Wspólna praca rodziców, nauczyciel, uczniów oraz pracowników obsługi na rzecz szkoły

Nasza Szkoła oferuje:
 dobre przygotowanie do gimnazjum
 naukę j. angielskiego od klasy „O”
 zajęcia sportowe i komputerowe
 wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina, teatru i na basen
 kółka zainteresowań i zaj. pozalekcyjne
 dziennikarskie
 kulinarne
 muzyczne
 teatralne
 plastyczne
 matematyczne
 j. angielskiego
 zajęcia wyrównawcze
 zaj. logopedyczne
 zaj. korekcyjno-kompensacyjne
 zaj. terapeutyczne
 zaj. socjoterapeutyczne
 rewalidacyjne

W naszej Szkole jest miejsce dla każdego ucznia. Każdemu dziecku i rodzicom zapewniamy pomoc w różnych dziedzinach życia.

MODEL UCZNIA-ABSOLWENTA
naszej szkoły, po 6 latach oddziaływań wychowawczych

Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent
w sferze nauki:
 sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł informacji, umiał zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, umiał korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;
 był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo i krytycznie, umiał realizować plany i marzenia;
 miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, był świadomy, że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go podejmować

w sferze społecznej:

 dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy, był ciekawy świata oraz własnego regionu;
 znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów
 był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie, wywiązywał się z powierzonych zadań w sposób zadawalający siebie i innych, starał się przewidzieć skutki swoich działań;
 umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi zasadami, miał poczucie współodpowiedzialności
 był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych i niepełnosprawnych
 umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania
 dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek
 stosował się do zasad ekologii, segregował odpady, dbał o czystość otoczenia
 dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca
 bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał Kartę Rowerową
w sferze kulturowej:
 uczestniczył w różnych formach kultury, był przygotowany do odbioru mass mediów;
 umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec programów telewizyjnych, filmów, czasopism, znał mechanizmy działania reklamy;
 był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport, w miarę swoich możliwości śpiewał, grał na instrumencie, rysował.

MODEL UCZNIA – ABSOLWENTA
naszej szkoły, po 6 latach oddziaływań wychowawczych

SYLWETKA ABSOLWENTA

1. Uczeń twórczy
Rozszerza swoje zainteresowania, jest ciekawy świata
Pogłębia swoją wiedzę i przejawia aktywność w procesie uczenia się
Podaje propozycje rozwiązania problemów
Stawia sobie cele i osiąga je
Stosuje zdobytą wiedzę w praktyce
Poszukuje informacji w różnych źródłach
Jest przedsiębiorczy
Posługuje się technologiami informatycznymi
Przekształca i modyfikuje własne i cudze pomysły poszukując lepszych
jest dociekliwy, łatwo wyszukuje ukryte wady i zalety
łatwo koncentruje się na problemie i silnie angażuje się w wykonanie zadania. Chętnie podejmuje próby ekspresji artystycznej na swoje możliwości śpiewa, gra rysuje, ma swoje upodobania jako twórca, odbiorca sztuki

Obszar działań Odpowiedzialni
1. Tworzenie kół zainteresowań, organizowanie lekcyjnych form pracy zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów
-Dyrektor
-Nauczyciele
-Rodzice

2. Stosowanie metod aktywizujących, stwarzających możliwości samodzielnego dochodzenia do wiedzy, rozwiązania problemu-uczeń asystent nauczyciela
-Nauczyciele

3. Tworzenie warunków i wyrabianie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy (biblioteka jako centrum edukacyjne, Internet, wywiad, eksperyment, doświadczenie)
-Dyrektor
-Biblioteka
-Nauczyciele

4. Przygotowanie uczniów do różnych konkursów przedmiotowych oraz artystycznych -Dyrektor -Nauczyciele -Rada rodziców

5. Wdrażanie do wykonywania zadań wykraczających poza program dla uczniów zdolnych i dociekliwych -Nauczyciele
6. Praca z uczniami metodą projektu, prezentowanie wyników na forum szkoły -Nauczyciele -Instytucje wspierające -Rodzice

7. Wspieranie uczniów w działaniach na rzecz środowiska, innych osób z wykorzystaniem środków unijnych (zajęcia rozwijające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, komputerowych) -Dyrektor -Nauczyciele -Organ prowadzący
2. Uczeń odpowiedzialny

Potrafi kierować swoimi emocjami
Ma odwagę przyznać się do błędu
Wywiązuje się z przydzielonych zadań
Ma poczucie własnej wartości i potrafi dokonać krytycznej samooceny
Rozważnie dobiera przyjaciół
Rozróżnia sytuacje ryzykowne, unika ich i zna sposoby radzenia sobie z zagrożeniami
Posiada odpowiedni stosunek do massmediów, zna dobre i złe strony Internetu
Jest gotowy do niesienia pomocy innym
Zna swoje prawa i obowiązki wynikające z roli ucznia, kolegi
Uczy się odpowiedzialności za swoje postępowania, słowa i pracę
Stara się zrozumieć motywy swoich zachowań i innych ludzi
Postępuje asertywnie-w taki sposób, aby nie naruszać niczyich
interesów

Obszar działań Odpowiedzialni
1. Zaznajomienie z obowiązkami ucznia
-Wychowawcy klas

2. Realizacja tematów związanych z asertywnością, emocjami
-Wychowawcy klas
-Nauczyciele
-Rodzice

3. Organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji wspierających (policja, psycholog, pedagog, pielęgniarka)
-Dyrektor szkoły
-Koordynator ds. bezpieczeństwa

4. Wdrażanie do samooceny uczniów
-Nauczyciele

5. Systematyczne przypominanie i przestrzeganie regulaminów i zasad obowiązujących w szkole i poza szkołą
-Nauczyciele
-Rodzice
-Instytucje wspierające

6. Zaznajomienie z zasadami bezpiecznego korzystania z massmediów i uświadamianie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z tych środków
-Nauczyciele
-Rodzice
7. Zapewnienie uczniom możliwości przyjmowania i pełnienia przez nich różnych funkcji w szkole
-Nauczyciele
-Dyrektor
8. Włączanie dzieci do wszelkich akcji charytatywnych
-Nauczyciele
-Rodzice

9. Wymaganie od uczniów prawdomówności, uczciwości i umiejętności przyznania się do błędów i ponoszenia konsekwencji
-Nauczyciele
-Rodzice

3. Uczeń kulturalny

Prezentuje postawę szacunku do wszystkich osób dorosłych Zachowuje się stosownie do sytuacji w której się znalazł Jest punktualny, zawsze grzeczny Stosuje na co dzień słowa: proszę, dziękuję przepraszam Potrafi prowadzić rozmowę na różne tematy odpowiednie do swojego wieku
Dba o swój wygląd zewnętrzny Używa poprawnej polszczyzny Nie używa wulgaryzmów
Dba o czystość w szkole, szanuje pracę innych, nie dokucza młodszym kolegom
Pomaga innym na miarę swoich możliwości Korzysta z dóbr kultury: kino, teatr, muzeum Przestrzega ustalonego kodeksu klasowego

ZADANIA SZKOŁY

Obszar działań Odpowiedzialni
1. Organizowanie w szkole dla chętnych uczniów popołudniowych wyjazdów na basen, do kina i muzeum, teatru, spotkań w szkole
-Wychowawcy klas
-Nauczyciele

2. Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach recytatorskich (kociewski, poezji Jana Pawła II)
-Wychowawcy klas
-Katecheta

3. Zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonego w każdej klasie kodeksu klasowego
-Nauczyciele

4. Wyrobienie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych, stosowaniu ich w każdej wymaganej sytuacji
-Nauczyciele
-Nauczyciele
– Rodzice

5. Systematyczne utrwalanie zasad kulturalnego zwracania się do osób dorosłych przez gry dramowe, zabawy na godz. wychowawczych
-Wychowawcy
-Nauczyciele

6. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat dbania o swój wygląd zewnętrzny poprzez zorganizowanie pogadanki z pielęgniarką szkolną
-Pielęgniarka
-Nauczyciel przyrody

7. Motywowanie uczniów do pomocy innym w nauce poprzez stawianie dodatkowych punktów z zachowania zgodnie z WSO
-Nauczyciele
8. Wyrabianie nawyku bezpośredniego zwrotu do rozmówcy (do osoby, a nie o osobie)
-Nauczyciele

4. Uczeń komunikatywny

Podejmuje inicjatywę pracy w zespole
Potrafi pełnić funkcję lidera,strażnika czasu i członka grupy
Dokonuje obiektywnej oceny całej grupy, jak ich członków
Umie dzielić się swoimi doświadczeniami, umiejętnościami,
spostrzeżeniami pomagając innym
Potrafi komunikować się z innymi, zna i przestrzega reguł
właściwej komunikacji

Obszar działań Odpowiedzialni
1. W miarę możliwości i potrzeb prowadzenie zabaw integracyjnych
-Nauczyciele

2. Prowadzenie zajęć wychowawczych, warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej
-Wychowawcy klas

3. Stosowanie grupowych form pracy na różnorodnych zajęciach, przydzielanie uczniom za każdym razem innych funkcji
-Nauczyciele

4. Zachęcanie uczniów do prowadzenia pomocy koleżeńskiej, wspieranie ich w tej działalności
-Wychowawcy klas

5. Włączanie uczniów do organizowania imprez klasowych, szkolnych, środowiskowych, oraz udziału w akcjach charytatywnych
-Dyrektor szkoły
-Wychowawcy klas
-Opiekun SU

5. Uczeń – patriota

Szanuje, pielęgnuje tradycje rodzinne, szkoły (hymn, ceremoniał), regionu (historia Kociewia, charakterystyczne elementy, zabytki, historia swojej miejscowości)
Zna symbole Polski, historię ich powstania, prezentuje postawę ich
należytego szacunku w różnych sytuacjach życiowych
Zna krótką historię państw sąsiadujących z Polską, prezentuje
postawę poszanowania innych kultur i tradycji
Jest tolerancyjny wobec innych ludzi odmiennych pod względami
religijnymi, fizycznymi i kulturowymi
Uczy się szacunku do symboli narodowych i religijnych

Obszar działań Odpowiedzialni
1. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej i ojczyzny poprzez wprowadzanie elementów regionalistyki na zajęciach edukacyjnych
-Nauczyciele
2. Organizowanie wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do muzeum w celu poznania historii, tradycji i ciekawych miejsc w regionie
-Wychowawcy
-Rodzice
-Instytucje wspierające

3. Wpajanie szacunku dla tradycji i historii oraz symboli narodowych – organizowanie uroczystości o charakterze szkolnym i lokalnym
-Nauczyciele
-Instytucje wspierające

4. Zachęcanie do brania udziału w imprezach szkolnych, konkursach i uroczystościach poświęconych Małej Ojczyźnie, Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II
-Nauczyciele

5. Poszerzanie wiedzy uczniów na temat Unii Europejskiej oraz państw sąsiadujących z naszym krajem, zachęcać do korzystania z różnych źródeł informacji
-Nauczyciele
-Biblioteka
-Nauczyciel informatyki

6. Wprowadzanie treści prowadzących do wykształcenia poczucia szacunku dla własnego kraju i tolerancji dla innych ludzi i narodów
-Nauczyciele

6. Uczeń szanujący siebie i innych

Ma poczucie własnej wartości
Wie jak zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne
Potrafi panować nad swoimi emocjami
Jest gotowy do niesienia pomocy innym, potrafi udzielić pierwszej pomocy
Jest wrażliwy na potrzeby innych Rozumie i szanuje zdanie innych
W swoich zachowaniach przejawia szacunek dla innych ludzi (zwłaszcza słabszych i niepełnosprawnych) Nie dokucza kolegom
Potrafi przewidzieć konsekwencje niebezpiecznych zachowań i dlatego ich unika
Potrafi zagospodarować ciekawie i z pożytkiem dla zdrowia swój czas wolny
Ma przyjazny stosunek do przyrody i zwierząt

Obszar działań Odpowiedzialni
1. Wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości w codziennej pracy edukacyjnej poprzez postrzeganie i wzmacnianie mocnych stron uczniów
– Nauczyciele

2. Organizowanie akcji charytatywnych WOŚP, zbiórka nakrętek, góra grosza, „1 Ty możesz zostać świętym Mikołajem”
-Nauczyciele
-Dyrektor
-Wychowawcy

3. Ukazywanie ciekawych form gospodarowania czasem wolnym-organizowanie popołudniowych wyjazdów do kina, teatru, muzeum, na basen zorganizowanie maratonu oglądania i czytania baśni Andersena
-Dyrektor
-Rodzice
-Nauczyciele

4. Systematyczne utrwalanie zasad udzielania pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach trudnych: „Reakcja na cito”, „Osoba obca w szkole”
-nauczyciel w-f
-E. Kaliszewska

5. Uczenie zasad zdrowej rywalizacji i umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami przez organizację i udział w zawodach sportowych, konkursach , grach dramowych
-Nauczyciel w-f
-Wychowawcy
-Nauczyciele

6. Kształtowanie postaw życzliwości i dobroci wobec każdego człowieka, uczenie nazywania własnych uczuć i umiejętność współodczuwania poprzez zabawy i gry dramowe, imprezy szkolne i klasowe, dobór odpowiednich lektur
-Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
-Wychowawcy
-Nauczyciel j. polskiego

7. Kształtowanie postawy przyjaznego stosunku do przyrody i uświadamianie zasad poszanowania przyrody
-Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
-Nauczyciel przyrody
-Wychowawcy

7. Uczeń wytrwały

Stawia sobie określone cele i osiąga je
Mimo przeszkód nie zniechęca się, poszukuje nowych sposobów do realizacji własnych zamierzeń
Szuka motywacji i pozytywnego myślenia podczas realizacji zadań Potrafi znaleźć wyjście w różnych sytuacjach Jest aktywny, co sprzyja jego rozwojowi
Bierze udział w różnych działaniach na terenie szkoły i domu rodzinnego
Chętnie włącza się w życie klasy i szkoły
Systematycznie przygotowuje się do lekcji
Aktywnie uczestniczy w różnych zajęciach pozalekcyjnych

Obszar działań Odpowiedzialni
1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów z trudnościami w nauce
– Nauczyciele
– Wychowawcy

2. Rozwijanie aktywności uczniów przez stosowanie różnego rodzaju „zachętek”, przydzielanie zadań o różnych stopniach trudności oraz zadań dodatkowych, realizację projektów edukacyjnych.
-Nauczyciele

3. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych zgodnych z potrzebami uczniów
-Dyrektor
-Nauczyciele

4. Systematyczne powtarzanie zadań i ćwiczeń sprawiających najwięcej trudności uczniom zarówno na lekcjach jak i w domu.
-Dyrektor
-Nauczyciele
– Rodzice

5. Stwarzanie sytuacji do rozwijania ciekawości poznawczej przez stosowanie w praktyce metody problemowej.
-Nauczyciele

POSTAWY SPRZYJAJĄCE DALSZEMU ROZWOJOWI INDYWIDUALNEMU I SPOŁECZNEMU NASZYCH UCZNIÓW

UCZCIWOŚĆ WIARYGODNOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYTRWAŁOŚĆ
POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI SZACUNEK DLA INNYCH LUDZI CIEKAWOŚĆ POZNAWCZA KREATYWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
GOTOWOŚĆ DO PODEJMOWANIA INICJATYW, DO PRACY ZESPOŁOWEJ KULTURA OSOBISTA
W ROZWOJU SPOŁECZNYM ZADBAĆ O KSZTAŁTOWANIE: POSTAW OBYWATELSKICH
POSTAW POSZANOWANIA TRADYCJI I KULTURY WŁASNEGO NARODU POSTAWY POSZANOWANIA INNYCH KULTUR I TRADYCJI

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content