SZKOLNE KOŁO TEATRALNE „PROMYK”

SZKOLNE KOŁO TEATRALNE „PROMYK”

Czas trwania działania: od 2008 roku do chwili obecnej

Forma zajęć: zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć: uczniowie, rodzice, środowisko lokalne
Adres strony WWW: www.spkomorsk.pl

1. Cel działania:
– rozwijanie zdolności teatralnych i zainteresowań uczniów;
– umożliwienie kontaktu ze sztuką;
– uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych i rozwijanie kreatywności u dzieci;
– rozwijanie osobowości, zmysłów, fantazji, wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej uczniów;
– doskonalenie umiejętności wyrażania swoich odczuć, emocji i wczuwania się w stany emocjonalne innych;
– kontrolowanie poprawnej wymowy i doskonalenie dykcji, ruchu i gestu scenicznego;
– rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł;
– ćwiczenie pamięci, myślenia, mowy i obserwacji;
– stwarzanie możliwości do swobodnej ekspresji plastycznej podczas tworzenia dekoracji, rekwizytów i strojów;
– rozwijanie poczucia przynależności do grupy, budowanie więzi emocjonalnej, umiejętności pracy w zespole;
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej;
– promowanie szkoły i dokonań jej uczniów w środowisku lokalnym i regionie.

2. Szczegółowy opis działania:
Koło teatralne „Promyk” powstało w 2008 roku. Na początku koło nie miało nazwy. Po kilku wystawionych przedstawieniach, widząc roześmiane buzie zwłaszcza tych najmłodszych widzów, które podczas oglądania przedstawień promieniały radością, postanowiliśmy nazwać je promykiem. Na początku roku szkolnego ustalamy, ile i jakie spektakle będziemy grać. Spotykamy się jeden raz w tygodniu. Na kółku są realizowane różne formy teatralne: drama, pantomima, inscenizacja, praca z kukiełkami. Uczestnicy podczas zajęć doskonalą umiejętności poprawnej wymowy, techniki głośnego czytania oraz recytacji z odpowiednią artykulacją, akcentem, tempem, rytmem, i intonacją. Uwrażliwiają się także na piękno i kulturę słowa. Doskonalą swoją dykcję, sposób oddychania i emisję głosu. Aktorzy pracują nad wyrażaniem stanów emocjonalnych oraz budują świadomość własnego ciała poprzez ruch sceniczny. Wszystkie techniki teatralne pobudzają ciało i wyobraźnię dziecka, pozwalają każdemu uczniowi wcielić się w postać, w którą chce, pozwalają też wyzwolić emocje i przezwyciężyć lęk przed wystąpieniem publicznym. Większość wykonywanych przedstawień, to przedstawienia kukiełkowe, w których rekwizyty – w tym kukiełki są wykonywane własnoręcznie przez uczniów oraz rodziców. Przedstawienia powstają na podstawie różnych znanych bajek, wartościowych utworów literackich i różnych problemowych tematów do zilustrowania. Scenariusze głównie opracowywane są przez nauczycielkę prowadzącą kółko szkolnego teatrzyku zainspirowanego wybranym problemem, który chcą zaprezentować w danej sztuce. Niosące w nich treści obrazują sens walki dobra ze złem, miłości, przyjaźni oraz wiary w dobro człowieka. Tytuły odegranych między innymi przedstawień kukiełkowych to: „Calineczka”, „Czerwony Kapturek”, „Kot w Butach”, „Zaczarowany las”, „Nie ma tego złego”; przedstawień uświadamiających dzieciom w jaki sposób należy pomagać zwierzętom przetrwać zimę oraz zachęcających do oszczędzania w cyklu „Słuchaj Kalkuluj Oszczędzaj”. Przygotowali również inscenizacje z okazji różnych imprez środowiskowych, takich jak: Dożynki, jubileusze KGW, OSP, Zjazd Małej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, uroczyste otwarcie sali gimnastycznej połączonej z obchodami X rocznicy nadania imienia szkole. Obecnie kółko pracuje nad przedstawieniami związanymi z programem profilaktycznym „Nie pal przy mnie proszę” oraz przeciwdziałaniu przemocy i agresji. Młodzi artyści prezentowali przedstawienia dla naszej szkolnej społeczności, dla rodziców podczas Środowiskowego Dnia Matki oraz dla dzieci ze szkół w Warlubiu i przedszkoli w Nowem. Zapraszali również na przedstawienia do swej placówki uczniów pobliskich szkół. Poza tym uczestniczyli w warsztatach teatralnych – wyjazdy do Opery Nova w Bydgoszczy, w której oglądały przedstawienia kukiełkowe i wzięli udział w lekcjach teatralnych, na których dowiedziały się o rodzajach lalek wykorzystywanych w przedstawieniach kukiełkowych, wyjeżdżali na przedstawienia do teatru w Grudziądzu. Dzięki pracy w kółku uczniowie rozwijają indywidualne zdolności i kreatywność, poszerzają wiedzę o technikach wyrazu artystycznego oraz wzbogacają swój warsztat aktorski. Zaangażowanie w podejmowane przedsięwzięcia wzmacnia w nich wiarę w możliwość osiągnięcia celu. Młodzi aktorzy przygotowują i prezentują przedstawienia teatralne nie tylko dla społeczności szkolnej. Zwalczają na scenie uzależnienia, prezentują własne interpretacje bajek, wydobywając z nich treści o wartościach wychowawczych i prozdrowotnych. Łączą naukę z zabawą na scenie. W czasie spotkań uczą się rozpoznawać swoje mocne i słabe strony, pokonywać stres i panować nad emocjami. Współpraca w zespole wymaga od nich odpowiedzialności za przydzielone zadania. Prezentowanie inscenizacji rówieśnikom oraz społeczności szkolnej i lokalnej sprzyja pokonywaniu własnych lęków, barier i kompleksów. Przygotowuje również do funkcjonowania w różnych rolach społecznych.

3. Efekty działania:
-uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach kółka teatralnego,
– dzieci nieśmiałe, które na początku wstydziły się występować na scenie, przezwyciężają tremę i chętnie odgrywają role,
– są bardzo zadowoleni, gdy otrzymują pochwały ze strony widzów -sukcesy wpływają na nich motywująco,
– coraz więcej uczniów szkoły podstawowej interesuje się teatrem i wyraża chęć uczestniczenia w zajęciach teatralnych,
– integracja środowiska szkolnego; angażowanie się rodziców w działalność teatralną
– organizacja wycieczek do teatrów,
– rozbudzenie potrzeby rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień.
– rozwój osobowości uczniów- terapeutyczna funkcja teatru,
– zwiększenie zakresu promocji działań szkoły w środowisku lokalnym.

4. Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
rodzice – pomoc w przygotowywaniu rekwizytów
nauczyciel muzyki – oprawa muzyczna
Gazeta Pomorska, Czas Świecia – zamieszczanie informacji o działalności koła

5. Informacje dodatkowe:
Szczegółowe opisy z realizacji działań poparte zdjęciami znajdują się na szkolnej stronie internetowej oraz w artykułach publikowanych w Gazecie Pomorskiej i Czasie Świecia , które znajdują się w teczce „Szkoła w mediach” w szkolnej bibliotece.

Witamy na stronie SP Wielki Komorsk © 2021
Skip to content